https://bioinformatics.umg.eu/onkopus/drugon/go#histone_H3-K27_trimethylation

Parents

Children

Relations

involves_activity_of
Histone-lysine_N-methyltransferase_EZH2